Reaching Macau

Option 1: Most preferred option is landing at Hong Kong International Airport (HKIA) & then taking ferry to Macau.

Option 2: Taking flight to Macau. Very less connectivity. However, delegates from Singapore, Vietnam, other South-east Asians countries & China have good flight connectivity to Macau. Please check with your local travel agencies before planning your itinerary.

Taking Ferry from Hong Kong International Airport (HKIA) to Macau

Option 1: If you are landing at HKIA early in the morning, the earliest ferry is at 11 am to Macau (Outer) - Turbojet Ferry. Outer Harbour Ferry Terminal to Grand Sheraton is 11 kms (takes 15-18 minutes by taxi). Ferry time to Macau is 1 hour from HKIA. (Check schedule on Here)

Option 2: If you are landing a little later in the afternoon, please take 12:15 pm ferry to Macau Taipa - Cotai Water Jet Ferry. Taipa Ferry Terminal to Grand Sheraton is 4.5 kms (takes 8-9 minutes by taxi). Ferry time to Macau is 70 minutes from HKIA. (Check Schedule on Here)

The ferry ride is very scenic, comfortable with wifi and options for snacks & beverages.

Visa requirement: There is no visa required for Hong Kong, as the immigration is done at Macau. There is no VISA REQUIRED FOR MACAU, except for a few countries. Click here to know more. Hong Kong Visa is required in case you are immigrating into Hong Kong and then taking ferry to Macau.

You will have to directly proceed to Sky Pier service to take ferry to Macau, once you are out of the aircraft. The airport is clearly marked with signage to assist reaching Sky Pier ticketing counters. PLEASE DO NOT PROCEED TOWARDS IMMIGRATION. Your checked-in baggage can be directly connected to Macau through Sky Pier ticketing counter. Please produce your boarding pass with luggage tag and your luggage will be tagged to be picked at Macau (after immigration in Macau). Most preferred option is to have your luggage as hand-baggage.

Click for more details & information. Read carefully...

Đến Macau

Lựa chọn 1: Lựa chọn ưu tiên nhất là hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông (HKIA) và sau đó đi phà tới Ma Cao.

Lựa chọn 2: Đi máy bay đến Ma Cao. Các chuyến bay rất ít. Tuy nhiên, các đại biểu từ Singapore, Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á khác và Trung Quốc có kết nối chuyến bay tốt với Ma Cao. Vui lòng kiểm tra với đại lý du lịch địa phương của bạn trước khi lập kế hoạch.

Đi phà từ Sân bay Quốc tế Hồng Kông (HKIA) đến Ma Cao

Lựa chọn 1: Nếu bạn hạ cánh tại HKIA sớm vào buổi sáng, phà sớm nhất là lúc 11 giờ sáng đến Macau (Outer) - Hãng phà Turbojet. Từ bến phà Outer Harbor đến Grand Sheraton là 11 km (mất 15-18 phút bằng taxi). Thời gian phà đi từ HKIA tới Ma Cao là 1 tiếng. (Kiểm tra lịch trình tại Here)

Lựa chọn 2: Nếu bạn hạ cánh trễ một chút vào buổi chiều, vui lòng đón chuyến phà lúc12:15 tối đến Macau Taipa - Phà Cotai Water Jet. Bến phà Taipa đến Grand Sheraton là 4,5 km (mất 8-9 phút đi bằng taxi). Thời gian phà đi từ HKIA tới Ma Cao là 70 phút. (Kiểm tra lịch trình tại Here)

Đi phà rất đẹp, thoải mái với wifi và nhiều lựa chọn cho đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Yêu cầu visa: Không có thị thực bắt buộc đối với Hồng Kông, vì nhập cảnh được thực hiện tại Ma Cao. Không có YÊU CẦU VISA CHO MACAU, ngoại trừ một số quốc gia. Click here to know more. Yêu cầu thị thực Hồng Kông trong trường hợp bạn nhập cảnh vào Hồng Kông và sau đó đi phà tới Ma Cao.

Bạn sẽ phải trực tiếp chuyển sang dịch vụ Sky Pier để đón phà đi Macau ngay khi bạn rời khỏi máy bay. Sân bay được đánh dấu rõ ràng với bảng hiệu để hỗ trợ tiếp cận các quầy bán vé của Sky Pier. VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN KHU VỰC NHẬP CẢNH. Hành lý ký gửi của bạn có thể được chuyển trực tiếp tới Macau qua quầy bán vé Sky Pier. Xin vui lòng xuất thẻ lên máy bay của bạn với thẻ hành lý và hành lý của bạn sẽ được gắn thẻ để dễ lấy ở Macau (sau khi nhập cư ở Ma Cao). Lựa chọn khuyến khích nhất là chỉ mang theo hành lý xách tay.

Click for more details & information. Read carefully...

Aller à Macao

Option 1: L'option préférable est d'atterrir à l'aéroport international de Hong Kong (HKIA) et ensuite de prendre le ferry pour Macao.

Option 2: Vol pour Macao. Très peu de connectivité. Cependant, les participants venant de Singapour, du Vietnam, d'autres pays d'Asie du Sud-Est et de Chine ont une bonne connectivité aérienne avec Macao. Veuillez consulter les agences de voyages locales avant de planifier votre itinéraire.

Transfert en ferry de l'aéroport international de Hong Kong (HKIA) à Macao

Option 1: Si vous atterrissez à HKIA tôt le matin, le ferry le plus tôt est à 11 heures du matin pour Macao (Extérieur) - avec Turbojet Ferry. La distance entre le terminal du Ferry d'Outer Harbour jusqu'au Grand Sheraton est de 11 km (il faut 15 à 18 minutes en taxi). La durée du trajet en ferry jusqu'à Macao est d'une heure depuis l'aéroport International de Hong Kong (HKIA). (Consultez les horaires ICI)

Option 2: Si vous atterrissez un peu plus tard dans l'après-midi, veuillez prendre le ferry de 12h15 pour MacauTaipa - avec Cotai Water Jet Ferry. La distance entre le terminal de ferry de Taipa et le Grand Sheraton est de 4,5 kms (environ 8-9 minutes en taxi). La durée de l traversée du ferry pour Macao est de 70 minutes depuis l'aéroport International de Hong-Kong (HKIA). (Consultez les horaires ICI)

Le trajet en ferry est très pittoresque, confortable avec wifi et options pour les snacks et boissons.

Obligation de Visa: Il n'y a pas de visa requis pour Hong Kong, car l'immigration se fait à Macao. Il n'y a pas de VISA OBLIGATOIRE POUR MACAU, à l'exception de quelques pays. Cliquer ici pour plus de détails. Le visa pour Hong Kong est obligatoire si vous émigrez à Hong Kong et que vous prenez ensuite le ferry pour Macao.

Vous devrez vous rendre directement au Service Sky Pier pour prendre le ferry pour Macao, une fois que vous serez sorti de l'avion. L'aéroport est clairement indiqué par des panneaux de signalisation pour faciliter l'accès aux comptoirs de billetterie de Sky Pier. VEUILLEZ NE PAS VOUS RENDRE À L'IMMIGRATION. Vos bagages enregistrés peuvent être directement reliés à Macao par le guichet Sky Pier. Veuillez présenter votre carte d'embarquement avec étiquette de bagage et vos bagages seront étiquetés pour être récupérés à Macao (après l'immigration à Macao). La meilleure option est d'avoir des sacs à main comme bagages.